2010 İmam Hatip Yeterlilik Sınav Soruları ve cevapları 2010 - 2011

İMAM HATİP
1. Kur’an-ı Kerim edip ve şairlere meydan okuyor ve bir sure veya ayetinin benzerini getirmeleri¬ni istiyor. Kur’an’ın bu şekilde meydan okuma¬sına ne ad verilir?
A) Tahakküm B) Tehaddi
C) Tesaddi D) Nezair
2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerin¬den değildir?
A) el-Kitab B) el-Furkan
C) ez- Zikr D) el- Kırtas
3. Sureler ve ayetler arasındaki uyum ve ahenge ne denir?
A) Tenasüb B) Tevafuk
C) Teradüf D) Tesanüd
4. Kur’an’ın sonunda yer alan surelere ne ad verilir?
A) Miun B) Mesani
C) Mufassal D) Tıval
5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tamamını yazan sahabilerden değildir?
Übeyy b. Ka’bA)
Abdullah b. RevahaB)
Abdullah b. Mes’udC)
Muaz b. CebelD)
6. Kur’an-ı Kerim’in noktalanmasını hangi âlimler icra etmişlerdir?
Ebu’l-Esved ed-DüeliA)
Ma’mer b. RaşidB)
Nasr b. Asım ve Yahya b. YamerC)
Ebu’l-Esved ed-Düeli ve Nasr b. AsımD)
7. Orucun farz olduğunu beyan eden ayet hangi surede geçmektedir?
A) Maide B) İsra
C) Ankebut D) Bakara
8. Tövbe edilmedikçe ALLAH’ın asla bağışlamaya¬cağını bildirdiği günah hangisidir?
A) Şirk B) Ana-babaya isyan
C) Zina D) Faiz
9. En sonnazil olan sure hangisidir?
A) Kevser B) İhlas
C) Nas D) Nasr
10. Savaş ganimetleri anlamına gelen sure hangi¬sidir?
A) Ra’d B) Kehf
C) Enfal D) En’am

11. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi ALLAH Teâlâ’nın ezelî olduğu, başlangıcının olmadığı anlamına gelmektedir?
Muhâlefetün li’l-havâdisA)
KıdemB)
Kıyâm bi-nefsihîC)
BekaD)
12. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi ALLAH Teâlâ’nın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması anlamına gelmektedir?
A) Kıdem B) Beka
C) Vahdâniyyet D) Kıyâm bi-nefsihî
13. Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf indi¬rilen peygamberlerden biridir?
A) Hz. Âdem B) Hz. Mûsâ
C) Hz. Îsâ D) Hz. Muhammed
14.Aşağıdaki peygamberlere ait sıfatlardan hangi¬. si peygamberlerin günah işlemedikleri, günah-tan korunmuş oldukları anlamına gelmektedir?
A) Fetânet B) Sıdk
C) İsmet D) Emanet
15. Aşağıdaki peygamberlere ait sıfatlardan hangi¬si peygamberlerin güvenilir oldukları anlamına gelmektedir?
A) Fetânet B) Sıdk
C) Tebliğ D) Emanet
16. Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve istekle¬rine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir?
A) İstidrac B) İrhâs
C) Mucize D) İhanet
17. Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağan-üstü hâllere ne ad verilir?
A) İstidrac B) İrhâs
C) Keramet D) İhanet
18. Yüce ALLAH’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ne ad verilir?
A) Haşir B) Ba’s
C) Arasât D) A’raf
19. Âhirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilâhî adalet ölçüsüne ne ad verilir?
A) Haşir B) Ba’s
C) Mizan D) Sırat
20. Aşağıdakilerden hangisi ALLAH Teâlâ’nın Subûti sıfatlarından biridir?
A) Beka B) Vahdâniyyet
C) Basar D) Kıdem
21. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan şeyler arasında yer almaz?
BayılmakA)
Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumakB)
Ağız dolusu kusmakC)
YellenmekD)
22. Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerin¬den değildir?
Namazdan sonra selam vermekA)
İki secdeyi birbiri ardınca yapmakB)
Namazda yanılırsa sehiv secdesi yapmakC)
Rükûa varırken “ALLAHü Ekber” demekD)
23. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeyler arasında yer almaz?
Namazda bir şey içmekA)
Kıbleden göğsünü çevirmekB)
Verilen selamı almaC)
Namazda esnemek, gerinmekD)
24. Aşağıdakilerden hangisi namaz kıldıran kişiler¬de aranan şartlar arasında yer almaz?
Akıllı olmakA)
Âmâ olmamakB)
Erkek olmakC)
Ergenlik çağına gelmiş olmakD)


25. Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve na¬maz kılmanın mekruh olduğu vakte ne denir?
A) Gurûb B) İstivâ vakti
C) Fecr-i sadık D) İmsak
26. Muktedî’nin anlamı aşağıdakilerden hangisi¬dir?
Namazda imama uyan kimseA)
Namazda kendisine uyulan kimseB)
Namazda seferî olan kimseC)
Namazı yalnız kılan kimse D)
27. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının vücûbunun şartlarından değildir?
A) İkamet B) Hürriyet
C) Vakit D) Erkek olmak
28. Aşağıdakilerden hangisi vacip oruçlardandır?
A) Aşure orucu
B) Adak orucu
C) Pazartesi-Perşembe günleri tutulan oruç
D) Zilhicce ayının ilk sekiz gününde tutulan oruç29. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sahih olması¬nın şartlarındandır?
A) Tavaf esnasında Kâbe’ye bakmak
B) Tavaf namazı kılmak
C) Tavafa Hacer-i Esved vaya hizasından başla¬mak
D) Niyet
30. Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası verebil¬menin şartlarından değildir?
Müslüman olmakA)
Nisab miktarına ulaşmakB)
VakitC)
Erkek olmakD)

31. İslam tarihinde, içinde yaşadığı memlekette maruz kaldığı zulüm ve haksızlıktan kurtulmak ve dini daha güzel yaşamak için huzur ve barış ortamlarına yapılan göçe ne ad verilir?
A) Hicret B) Hac
C) Namaz D) Bursâ
32. Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da Sidretü’l-Münteha’ya kadar gitmesine ne ad verilir?
A) Hac B) Gezi
C) Vahiy D) İsra ve Mirac
33. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicret es¬nasında Mekke’nin güney kısmında üç gün içerisinde gizlenip sonra yoluna devam ettiği mağaranın ismi nedir?
A) Hira B) Sevr
C) Huneyn D) Dârunnedve
34. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle sa¬vaşa gidilen ama kendisinin iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir?
A) Hicret B) Hac
C) Seriyye D) Vahiy
35. “Ridde” hareketleri hangi halife zamanında meydana gelmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Harun Reşid
36. İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşının tam olarak kazanılamamasının sebebi nedir?
Mekkelilerin modern silahlara sahip olmasıA)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlaliB)
Savaşın öğleden sonra yapılmış olmasıC)
Havanın çok sıcak olmasıD)
37. İslam’ı kabul ettiklerini söyleyen bir kabile¬ye ALLAH (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek için gönderilen 70 tane hafız sahabinin yolda pusuya düşürülerek şehit edildiği yerin ismi nedir?
A) Hayber B) Bi’r-i Maûne
C) Batn-ı Rabiğ D) Batn-ı Nahle
38. Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, Hicret¬ten sonra Medine’de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?
Kervan ticaretini sürdürmeleriA)
Medinelilere karşı Uhut Savaşı’nı yapmalarıB)
Müslümanların Kâbe’yi ziyaretlerini engelleme¬C) ye çalışmaları
Hz. Muhammed’le Hudeybiye Antlaşması’nı D) imzalamaları
39. İslamiyet’in ilk yıllarında Arapların özgün bir mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap sanatı ve üslubu doğmuştur. Bu kül¬türel gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağı-dakilerden hangisidir?
Eski Arap uygarlığıA)
Arap-Çin ilişkileriB)
Fethedilen ülkelerin kültürleriC)
Hellen uygarlığıD)
40. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnureyn’ lakabını alan sahabi kimdir?
A) Hz. Ebu Bekir B) Hz. Osman
C) Hz. Ali D) Hz. Hamza
41. Aşağıdakilerden hangisi bir dinî hitabet türü olarak sayılamaz?
Mevlid programında konuşmaA)
Camilerde hutbeB)
Camilerde vaazC)
Askerî konuşmalarD)
42. Kur’an-ı Kerim’de, tebliğ (dinin diğer insanla¬ra ulaştırılması), kimlere dinî bir sorumluluk olarak yüklenmiştir?
İmamlaraA)
Din görevlisi olan herkeseB)
İnanan bütün insanlaraC)
İnanan bütün erkeklereD)
43. Bir kimsenin ihtiyaç duyduğu bir hususu, her¬hangi bir maddi karşılık beklemeden yapmaya ne ad verilir?
A) İşini görme B) Hizmet
C) Bağış D) Yardım
44. Bireylerin ve toplumun ihtiyacı olan ve on¬lara yararlı olacak bir işin yapılmasına ne ad verilir?
Askerlik hizmetiA)
Eğitim hizmetiB)
Sosyal hizmetC)
Din hizmetiD)
45. Bir İmam-hatibin birinci derecede sorumlu olduğu makam hangisidir?
Görev yaptığı yerdeki müftülükA)
Cami DerneğiB)
Din Görevlileri SendikasıC)
Diyanet İşleri BaşkanlığıD)
46.Aşağıdakilerden hangisi İmam Hatip Liseleri¬. nin görevlerini tam olarak açıklar?
Öğrencileri, hem mesleğe ve hem de yüksek A) öğrenime hazırlar.
Öğrencileri sadece dinî alanda yetiştirmeye B) çalışır.
Mübarek gün ve gecelerde camilerde program¬C) lar yapar.
İlahiyat Fakültelerine öğrenci gönderir.D)
47. “Aklı ve kalbi ikna edici söz ve eserlerle bir kimseyi doğru yola iletmektir.” Bu kavrama en uygun terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Davet B) Tebliğ
C) İrşad D) Vaaz
48. Peygamberlerin, ALLAH’tan aldıkları vahyi in¬sanlara ulaştırmalarına ne ad verilir?
A) Tebliğ B) İrşad
C) Davet D) Selam
49. “Emr-i bi’l-ma’rûf, Nehy-i ani’l-münker” tabiri¬nin tam açıklaması aşağıdakilerden hangisi¬dir?
İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymakA)
İyiliği teşvik edip, kötülüğe karışmamakB)
İyilik ve kötülükleri insanlara öğretmekC)
İyiliği zorla uygulatmak, kötülükten zorla uzak¬D) laştırmak
50. Aşağıdakilerden hangisi, müezzinin görevle¬rinden biri değildir?
Ezan okumakA)
İmamları denetlemekB)
Kamet getirmek, namaz sonrası tesbihatı C) yaptırmak
İmamın olmadığı hâllerde cemaate imamlık D) yapmak
TEST BİTTİ.


CEVAP ANAHTARI

B1.
D2.
A3.
C4.
B5.
C6.
D7.
A8.
D9.
C10.
B11.
C12.
A13.
C14.
D15.
A16.
C17.
A18.
C19.
C20.
B21.
D22.
D23.
B24.
B25.
A26.
C27.
B28.
D29.
D30.
A31.
D32.
B33.
C34.
A35.
B36.
B37.
A38.
C39.
B40.
D41.
C42.
D43.
C44.
A45.
A46.
C47.
A48.
A49.
B50.


alıntıdır